หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | สถานที่น่าสนใจ | กิจกรรม |คู่มือประชาชน |คู่มือการจัดเก็บภาษี |คู่มือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร 034-289106
  สภาพทั่วไป
    ประวัติความเป็นมา
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ภารกิจ
 หน่วยงานของเรา
  ผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
    กองช่าง
  แผนพัฒนา
    แผนพัฒนาอบต. 3 ปี
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    นโยบายการพัฒนา
    ข้อมูลภาษี
   
 
Free Hit Couner
Free Counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถานที่น่าสนใจ
   
พิพิธภัณฑ์ทวารวดี
   
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ธนาคารกองทุนหมู่บ้าน
 
 
 กิจกรรม
 

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2558

 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. 2558

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ ตำบลพระประโทน ประจำปี 2558
นายวิชาญ นะวาระ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลพระประโทน
 
นายชัยรัตน์ สุมนานุสรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพระประโทน
 
 
 อำเภอเมืองนครปฐม
 
 ธนาคาร 
  ธ.แห่งประเทศไทย
  ธ.ออมสิน
  ธ.ก.ส.
  ธ.กรุงไทย
  ธ.อาคารสงเคราะห์
  ธ.ไทยพาณิชย์
  ธ.กรุงเทพ
  ธ.กสิกรไทย
  ธ.กรุงศรีอยุธยา
  ธ.นครธน
  ธ.นครหลวงไทย
  ธ.ซิตี้แบงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0-3428-9106, 0-3439-5600 โทรสาร.0-3428-9106 ต่อ 108